Regulamin

Serwis darmowych zleceń pt. ”Zlecenia.przez.net.pl” prowadzony jest w języku polskim przez Administratora serwis internetowy dostępny w domenie www. Zlecenia.przez.net.pl, służący do publikowania Ogłoszeń oraz zawierania umów dotyczących Usług lub Zleceń;
Dodawanie zleceń do serwisu  Zlecenia.przez.net.pl, jest bezpłatne.
Właściciel portalu Zlecenia.przez.net.pl, nie odpowiada za treści dodawanych zleceń przez zleceniodawców, w żadnym przypadku nie jest stroną umowy pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą, nie odpowiada również za jakość wykonanych zleceń.
Administrator portalu Zlecenia.przez.net.pl, zastrzega sobie prawo do skasowania zlecenia ze strony serwisu  Zlecenia.przez.net.pl, jak również do usunięcia użytkownika portalu Zlecenia.przez.net.pl, bez podania przyczyny. 
Właściciel portalu Zlecenia.przez.net.pl,  nie odpowiada za jakiekolwiek zawarte między zleceniodawcami  i zleceniobiorcami umowy.
Właściciel portalu Zlecenia.przez.net.pl, ODRADZA i NIEODPOWIADA ZA PRZESYŁANIE MIĘDZY ZLECENIODAWCAMI A ZLECENIOBIORCAMI  JAKICHKOLWIEK WPŁAT PIENIĘŻNYCH, ZALICZEK, DANYCH KONT BANKOWYCH, KART KREDYTOWYCH, DANYCH Z DOKUMENTÓW TOŻSAMOŚCI, ITP.

Właściciel portalu  Zlecenia.przez.net.pl. wszelkie umowy między sobą rekomenduje załatwiać TYLKO osobiście po uprzednim kontakcie telefonicznym i podpisaniu stosownych umów cywilno – prawnych.
Ogłoszenie
Informacja dostępna w Zlecenia.przez.net.pl  dotycząca Usługi lub Zlecenia zamieszczona odpowiednio – przez Wykonawcę lub Zlecającego, mająca na celu znalezienie kontrahenta – odpowiednio innego Zlecającego lub Wykonawcy w zakresie dotyczącym przedmiotu Ogłoszenia, w celu zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikami;
Usługa
Czynność objęta treścią Ogłoszenia zamieszczonego przez Wykonawcę zgodnie z Regulaminem i oferowana do wykonania przez Wykonawcę, w postaci oferty lub zaproszenia do składania ofert lub negocjacji;
Zlecenie
informacja umieszczana przez Zlecającego w Zlecenia.przez.net.pl, stanowiąca treść Ogłoszenia, będąca wyrazem zainteresowania zlecenia wykonania danej usługi oraz poszukiwania Wykonawcy do realizacji danej czynności w postaci zaproszenia do składania ofert lub negocjacji;
Propozycja Wykonania
oferta składana Zlecającemu przez Wykonawcę, zawierająca szczegóły dotyczące realizacji Zlecenia, obejmujące co najmniej istotne postanowienia umowy, której dotyczy Zlecenie;
Użytkownik
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora w ramach Zlecenia.przez.net.pl,. 
Wykonawca
Użytkownik prezentujący za pośrednictwem portalu Zlecenia.przez.net.pl możliwość wykonania określonej działalności usługowej (za pomocą Wizytówki lub Usługi) lub składający Propozycję Wykonania usługi w postaci oferty w odpowiedzi na Zlecenie;
Zlecający
Użytkownik umieszczający w Zlecenia.przez.net.pl  Zlecenie lub składający zamówienia na Usługi w ramach Zlecenia.przez.net.pl ;
Konto
zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony w Zlecenia.przez.net.pl na rzecz Użytkownika od momentu prawidłowego zarejestrowania się w Zlecenia.przez.net.pl, umożliwiający pełne korzystanie z Zlecenia.przez.net.pl  oraz gromadzenie informacji na temat czynności wykonywanych przez Użytkownika w Zlecenia.przez.net.pl zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu, chroniony unikalną nazwą Użytkownika (login) i hasłem;
Formularz Kontaktowy
dostępny w Zlecenia.przez.net.pl  formularz elektroniczny służący do kontaktu z pracownikami Administratora, obsługującymi Zlecenia.przez.net.pl, dostępny w zakładce „Kontakt”
1. Regulamin
niniejszy regulamin serwisu Zlecenia.przez.net.pl określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora.
Artykuł 2. Postanowienia ogólne
2.1.
Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania Ogłoszeń w Zlecenia.przez.net.pl  a także zasady świadczenia innych usług dodatkowych.
2.2.
Zlecenia.przez.net.pl  ułatwia Użytkownikom poszukiwanie Wykonawców lub Zlecających w zakresie realizacji różnego rodzaju usług, a także umożliwia zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą a Zlecającym. Informacje zamieszczone w Zlecenia.przez.net.pl , w szczególności Wizytówki lub Zlecenia stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2.3.
Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
2.4.
Użytkownik może kontaktować się z Administratorem w sprawie usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:
elektronicznej: z użyciem Formularza Kontaktowego, dostępnego na stronie:

  1. http:// Zlecenia.przez.net.pl /kontakt

2.5.Warunkiem uzyskania dostępu i korzystania z Zlecenia.przez.net.pl oraz jej funkcjonalności jest spełnienie przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących wymagań technicznych:
a. zastosowania jednej z przeglądarek:
                - Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej,
                - Mozilla Firefox w wersji 40 lub nowszej,
                - Google Chrome w wersji 37 lub nowszej,
                - Opera w wersji 12 lub nowszej,
                - Microsoft EDGE w wersji 12 lub nowszej
b. włączonej obsługi ActiveX, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies
c. minimalnej rozdzielczości ekranu: 1280 x 720 pikseli.
Artykuł 3. Rejestracja
3.1.
Możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności Zlecenia.przez.net.pl przez Użytkownika wymaga zarejestrowania się w Zlecenia.przez.net.pl .
3.2.
W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji oraz wszystkich dalszych czynności w Zlecenia.przez.net.pl  może dokonać wyłącznie osoba, która jest do tego należycie umocowana przez ten podmiot.
3.3.
Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza udostępnianego przez Administratora na stronach Zlecenia.przez.net.pl oraz akceptację Regulaminu. Użytkownik nie może podawać danych niezgodnych z rzeczywistością.
3.4.
Po prawidłowym wypełnieniu przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, na podany w nim adres poczty elektronicznej zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia aktywacji Konta oraz inne wymagane prawem informacje. Aktywacja Konta przez Użytkownika równoznaczna jest z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem umowy na czas nieokreślony o świadczenie usług drogą elektroniczną w serwisie Zlecenia.przez.net.pl  na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu. Umowa zostaje zawarta w dniu potwierdzenia aktywacji Konta, dokonanej z adresu poczty elektronicznej Użytkownika, poprzez kliknięcie w link znajdujący się w otrzymanej przez Użytkownika wiadomości e-mail.
3.5.
Każdy Użytkownik może korzystać z Zlecenia.przez.net.pl logując się poprzez wskazanie nazwy Użytkownika (loginu) i hasła dostępu podanych w ramach rejestracji w Zlecenia.przez.net.pl 
3.6.
Aktywacja Konta w Zlecenia.przez.net.pl powoduje udostępnienie niektórych danych Użytkownika na publicznie dostępnych stronach Zlecenia.przez.net.pl . Użytkownik samodzielnie wybiera, które z jego danych będą wyświetlane, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. Administrator może żądać udokumentowania przez Użytkownika wskazywanych w Zlecenia.przez.net.pl  danych.
3.7.
W ramach Zlecenia.przez.net.pl  Użytkownik może prezentować dodane przez siebie pliki, w tym zdjęcia oraz inne materiały, w odniesieniu do których zastosowanie znajdują postanowienia pkt. 4.8 poniżej. W przypadku Użytkowników będących osobami fizycznymi, w ramach Zlecenia.przez.net.pl wyświetlane i publicznie dostępne jest co najmniej imię i nazwisko, a w przypadku innych podmiotów co najmniej ich nazwa lub firma. Zabronione jest usuwanie przez Użytkownika danych, o których mowa w niniejszym punkcie w trakcie korzystania z usług Zlecenia.przez.net.pl , a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych.
3.8.
Z zastrzeżeniem pkt. 3.7 Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z prezentowania niektórych swoich danych w zakładce zawierającej te dane.
3.9
W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika wskazanych podczas rejestracji, Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Zlecenia.przez.net.pl 
3.10.
Zgłoszenie przez Użytkownika dyspozycji usunięcia jego danych, jest możliwe jedynie w związku z rezygnacją z korzystania z usług i funkcjonalności Zlecenia.przez.net.pl 
Artykuł 4. Ogólne warunki wystawiania Ogłoszeń
4.1.
Administrator udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe w celu umożliwienia im zamieszczania w Zlecenia.przez.net.pl Ogłoszeń oraz zawierania umów dotyczących przedmiotu Ogłoszenia - na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
4.2.
Ogłoszenie może być zamieszczone wyłącznie przez Użytkownika uprawnionego do zawarcia i wykonania umowy będącej rezultatem zamieszczonego Ogłoszenia, z uwzględnieniem postanowień punktu 3.2 Regulaminu.
4.3.
Administrator nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Użytkownicy mają możliwość zawarcia lub wykonania tych umów.
4.4.
Treść Ogłoszenia powinna być przygotowana przez Użytkownika w sposób zgodny z rzeczywistością, rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do istoty i właściwości Wizytówki lub Ogłoszenia.
4.5.
Wizytówkę lub Ogłoszenie należy umieścić w odpowiedniej ze względu na jego rodzaj kategorii branżowej. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany kategorii Wizytówki lub Ogłoszenia wskazanej przez Użytkownika, w przypadku umieszczenia w błędnej kategorii. O zmianie kategorii Użytkownik zostaje poinformowany drogą elektroniczną na wskazany przy rejestracji adres email. Użytkownik może usunąć zamieszczoną Wizytówkę lub Ogłoszenie, jeśli nie zgadza się z przyporządkowaniem dokonanym przez Administratora.
4.6.
Treść Wizytówki i Ogłoszenia powinna być zgodna z wymogami prawa, w szczególności powinna zawierać wymagane prawem informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony praw konsumentów. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w Wizytówce i Ogłoszeniu, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.
4.7.
Wizytówka i Ogłoszenie pochodzą od Użytkownika i są przez niego formułowane. Administrator nie ingeruje w treść Wizytówek i Ogłoszeń oraz nie dokonuje w tym zakresie modyfikacji, z zastrzeżeniem postanowienia 4.12.
4.8.
Treść Wizytówki i Ogłoszenia, w tym jego przedmiot, nie może naruszać przepisów obowiązującego prawa, w tym dóbr osobistych lub praw osób trzecich (w szczególności praw autorskich i innych praw własności intelektualnej), a także dobrych obyczajów, jak również nie może wpływać negatywnie na dobre imię i renomę Administratora lub innych serwisów powiązanych.
4.9.
Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zakazu dostarczania z użyciem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających prawa lub dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika działań lub publikowanie Wizytówek i Ogłoszeń zawierających treści wymienione jako zakazane w  Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4.10.
Zabronione jest kopiowanie treści i innych materiałów (plików graficznych, dokumentów itp.) będących częścią Wizytówek i Ogłoszeń opublikowanych w Zlecenia.przez.net.pl w celu publikacji tych treści i materiałów na zewnętrznych, niezależnych od Zlecenia.przez.net.pl stronach internetowych lub wykorzystywania w inny sposób naruszający prawa osób trzecich lub Administratora.
4.11.
Użytkownicy zobowiązani są zamieszczać Wizytówki, Ogłoszenia, oferty oraz oświadczenia o ich przyjęciu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i przepisów polskiego prawa oraz przewidzianych nimi konsekwencji dla określonej czynności. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości.
4.12.
Administrator zastrzega sobie możliwość ukrywania fragmentów Zleceń, w zakresie odnoszącym się do danych umożliwiających kontakt z kontrahentem (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania, email, telefon, adres www, dane komunikatorów, pliki i linki zawierające dane kontaktowe itp.). W takim wypadku Zlecenie opatrzone będzie stosownym komunikatem. 
4.13.
Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika działań polegających w szczególności na pozorowaniu udzielania odpowiedzi na Ogłoszenie lub wystawianiu opinii w związku z Ogłoszeniem celem uzyskania wyższej wiarygodności w systemie ocen lub obniżania wiarygodności innych Użytkowników. Działania takie nie mogą być dokonywane przy użyciu Kont innych Użytkowników lub przez osoby bliskie Użytkownikowi, osoby wspólnie zamieszkujące z Użytkownikiem, bądź osoby, z którymi Użytkownik pozostaje w relacjach powodujących uzasadnione wątpliwości, że Użytkownik i te osoby działają w porozumieniu bądź w jakikolwiek inny sposób w tym z wykorzystaniem urządzeń lub programów. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie treści umieszczane w Zlecenia.przez.net.pl , w tym w komentarzach i odpowiedziach.
4.14.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie umów zawartych pomiędzy Użytkownikami Zlecenia.przez.net.pl 
4.15.
Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 4.16 poniżej, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także za legalność lub zdolność Użytkowników do świadczenia oferowanych usług, zawarcia i realizacji umów zawartych w Zlecenia.przez.net.pl 
4.16.
Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Wizytówki lub Ogłoszenia bądź innych treści lub zablokowania Konta w przypadku naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub naruszenia przepisów prawa, w szczególności w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub powzięcia wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności.
4.17.
W przypadku blokady Konta wszystkie opublikowane przez Użytkownika Ogłoszenia zostają automatycznie usunięte, Użytkownik nie może korzystać z żadnych usług świadczonych przez Administratora w ramach Zlecenia.przez.net.pl, a Administrator może rozwiązać umowę zawartą z Użytkownikiem w trybie natychmiastowym.
4.18.
Administrator ma prawo do usunięcia Wizytówki, Ogłoszenia lub innych materiałów lub przekazów, jeżeli naruszają one w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawierają treści:
 powszechnie uznane za obraźliwe,
 noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
 naruszające dobra osobiste, dobre obyczaje, prawa autorskie, prawa ochronne do znaków towarowych lub inne prawa własności intelektualnej,
 szkodzące dobremu imieniu lub renomie Zlecenia.przez.net.pl , Administratora,
 wprowadzające w błąd.
4.19.
Nie naruszając postanowień poprzedzających Administrator nie odpowiada za:
 brak zainteresowania przedmiotem Wizytówki i Ogłoszenia przez innych Użytkowników,
 realizację obowiązków Użytkowników, w tym będących przedsiębiorcami, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym zwłaszcza chroniących prawa konsumentów.
Artykuł 5. Publikacja Zlecenia
5.1.
W celu zamieszczenia Ogłoszenia, którego treścią jest Zlecenie, Użytkownik posiadający Konto, po zalogowaniu na nim powinien spełnić łącznie następujące warunki:
stworzyć i zatwierdzić opis Zlecenia, określający ogół warunków, na jakich Zlecenie ma być wykonane, poprzez wypełnienie formularza zamieszczenia Ogłoszenia dostępnego na stosownej stronie Zlecenia.przez.net.pl  – opis powinien być zgodny z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu,
wybrać interesujące Użytkownika opcje dodatkowe dotyczące publikacji Ogłoszenia.
5.2.
Podmiot nieposiadający Konta lub niezalogowany, w celu zamieszczenia Ogłoszenia, którego treścią jest Zlecenie, powinien spełnić łącznie następujące warunki:
stworzyć i zatwierdzić opis Zlecenia, określający ogół warunków na jakich Zlecenie ma być wykonane, poprzez wypełnienie formularza zamieszczenia Ogłoszenia dostępnego na stosownej stronie Zlecenia.przez.net.pl  – opis powinien być zgodny z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu,
 wybrać interesujące go opcje dodatkowe dotyczące publikacji Ogłoszenia,
 podać dane podmiotu,
 zaakceptować niniejszy Regulamin,
 potwierdzić chęć publikacji Zlecenia poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez Zlecenia.przez.net.pl  na adres e-mail podany przez Użytkownika publikującego Zlecenie.
5.3.
Użytkownik ma możliwość zmiany treści (edycji) zamieszczonego już Zlecenia, odpowiada jednak za powstałe skutki treści zamieszczonych uprzednio.
5.4.
Wykonawcy zainteresowani Zleceniami składają Propozycje Wykonania poprzez skorzystanie z dostępnego w Zlecenia.przez.net.pl  narzędzia „Wyślij propozycję wykonania”. Propozycje Wykonania zostaną umieszczone w treści Zlecenia i powinny być zredagowane w czytelny i precyzyjny sposób, a ich treść powinna być zgodna z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
5.5.
Propozycję Wykonania należy rozumieć jedynie jako zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji
5.6.
Publikacja Zlecenia w Zlecenia.przez.net.pl  kończy się w następujących sytuacjach:
 po upływie terminu publikacji Zlecenia;
 w przypadku wcześniejszego zakończenia publikacji Zlecenia przez Zlecającego,
 z chwilą wyboru Wykonawcy Zlecenia przez Zlecającego,
 w momencie usunięcia Zlecenia na podstawie punktu 4.16 niniejszego Regulaminu.
5.7.
W przypadku, gdy publikacja Zlecenia zakończy się wyborem Wykonawcy przedstawiającego ofertę, a wybrany Wykonawca zaakceptuje wybór, na skutek przyjęcia oferty pomiędzy Wykonawcą a Zlecającym dochodzi do zawarcia umowy o treści ustalonej przez strony umowy, które nawiązały kontakt w Zlecenia.przez.net.pl . W takim wypadku Zlecający i wybrany Wykonawca powinni realizować umowę na warunkach przez siebie ustalonych.
5.8
Zapewnienie spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych przepisami prawa, np. zachowania formy pisemnej bądź innej formy szczególnej dla ważności umowy, należy wyłącznie do stron umowy.
5.9.
Strony ustalają między sobą formę kontaktu i termin zawarcia umowy. Jeżeli nie postanowią inaczej powinny nawiązać kontakt w sugerowanym terminie nie później niż w ciągu siedmiu dni od momentu akceptacji wyboru przez Wykonawcę.
5.10
Użytkownik może opublikować w tym samym czasie nie więcej niż 3 Zlecenia dotyczące tej samej czynności. Każde z takich Zleceń powinno być opublikowane w innej kategorii tematycznej, o ile zakres zlecanej czynności na to pozwala. Zlecenia w liczbie powyżej wskazanego limitu nie będą akceptowane i nie będą publikowane w Zlecenia.przez.net.pl 
Artykuł 6. Opłaty
 Dodawanie zleceń w serwisie Zlecenia.przez.net.pl  jest bezplatne
6.1.
Usługi w ramach Zlecenia.przez.net.pl  świadczone  są bezpłatnie.
Artykuł 7. Postępowanie reklamacyjne
7.1.
Reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania usług, w tym nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu infrastruktury technicznej serwisu Zlecenia.przez.net.pl , należy składać za pośrednictwem Formularza Kontaktowego w serwisie Zlecenia.przez.net.pl. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej kompletnego wniesienia, a gdyby to nie było możliwe, do powiadomienia w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji, nieprzekraczającym 21 dni. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Administratora usług w ramach Zlecenia.przez.net.pl , w terminie 30 dni od dnia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.
7.2.
Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu), numer Ogłoszenia, którego dotyczy reklamacja (jeśli numer został nadany), bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, a także wskazanie okoliczności lub materiały uzasadniające reklamację. Administrator udzieli odpowiedzi na reklamację w sposób, w terminie i na warunkach określonych w artykule 9.1.
7.3.
Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Przykładowo pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. Poddanie sporu pozasądowej metodzie rozstrzygnięcia będzie w każdym przypadku uzależnione od zgody Administratora.
Artykuł 8. Odstąpienie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług w Zlecenia.przez.net.pl 
 8.1.
Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług w Zlecenia.przez.net.pl  w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy tj. od dnia potwierdzenia aktywacji o którym mowa w artykule 3.4 Regulaminu. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy o świadczenie usług w Zlecenia.przez.net.pl, Użytkownik powinien złożyć Administratorowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy (pocztą elektronicznąAby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał do Administratora oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, na rzecz którego usługa została za jego wyraźną zgodą w pełni zrealizowana o czym zostanie poinformowany przed rozpoczęciem jej świadczenia.
 8.2.

Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać z Administratorem umowę o świadczenie usług w ramach Zlecenia.przez.net.pl, poprzez wysłanie za pośrednictwem Formularza Kontaktowego wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie o rozwiązaniu umowy, ze wskazaniem danych identyfikujących Konto Użytkownika. Administrator może zweryfikować prawdziwość oświadczenia poprzez wysłanie na adres e-mail przypisany do Konta prośby o potwierdzenie. Umowa o świadczenie usług w ramach Zlecenia.przez.net.pl  ulega rozwiązaniu z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia, chyba że Użytkownik publikuje Ogłoszenie lub odpowiedział na opublikowane Ogłoszenie. W takim wypadku umowa ulega rozwiązaniu po upływie 30 dni od zakończenia publikacji ostatniego Ogłoszenia, w którym Użytkownik uczestniczył (publikował lub odpowiadał) korzystając z danego Konta
 8.3.
Administrator zastrzega sobie prawo do rozwiązania w każdym czasie umowy w trybie natychmiastowym z Użytkownikiem, który narusza postanowienia Regulaminu.
 8.4.
Jeżeli umowa została rozwiązana przez Administratora, Użytkownik nie może dokonać ponownej rejestracji w Serwisie bez uprzedniej zgody Administratora.
Artykuł 9. Przetwarzanie danych osobowych
9.1
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawarte są w Polityce prywatności.
Artykuł 10. Własność intelektualnej
10.1      
Każdy z Użytkowników przyjmuje do wiadomości, że zamieszczone przez niego treści, w tym zdjęcia, inne materiały stanowiące utwory lub przedmiot innych praw wyłącznych Użytkownika mogą być wykorzystywane przez Administratora w celu wykonania zawartej z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez czas nieoznaczony na podstawie niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie takich materiałów przez Administratora.
10.2.     

Użytkownik zamieszczający zdjęcia lub inne materiały przyjmuje do wiadomości, że ich rozmiar może być zmieniony celem dostosowania do wymagań serwisu Zlecenia.przez.net.pl.
11.CZYNNOŚCI ZAKAZANE

1.            Zabronione jest zamieszczanie Zleceń zawierających:

a.            oferty poszukiwania zleceń, klientów, kontaktów biznesowych itp.,
b.            treści o charakterze usługowym (np. oferty wykonania usług),
c.            treści sugerujące, że za wykonanie pracy Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia lub otrzyma je w formie barteru,
d.            konkursy polegające na wykonaniu całości lub części Zlecenia przez wszystkich zainteresowanych wykonawców, spośród których Zlecający wybierze i wynagrodzi tylko wybranych,
e.            oferty dodawania opinii, komentarzy i ocen.
2.            Zabronione jest zamieszczanie Wizytówek i Ogłoszeń zawierających:
a.            treści reklamujące strony internetowe lub serwisy konkurencyjne wobec Zlecenia.przez.net.pl.
b.            zachęty do współpracy przy tworzeniu tzw. Łańcuszków, piramid finansowych, czy karuzel podatkowych.
c.            treści naruszające prawa osób trzecich, w szczególności zawierające dane osobowe, teleadresowe oraz korespondencję lub treści rozmów telefonicznych bez zgody osób zainteresowanych,
d.            słowa, wyrażenia bądź zwroty, obraźliwe, wulgarne lub naruszające powszechnie przyjęte normy obyczajowe, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania,
e.            wypowiedzi zagrażające naruszeniem lub naruszające obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej, dobra osobiste, a także interesy Administratora lub podmiotów z nim współpracujących, stanowiące czyny nieuczciwej konkurencji.
f.             treści niezwiązane bezpośrednio z oferowaną usługą lub zleceniem,
g.            oferty pracy oraz poszukiwania pracy,
h.            propozycje pisania prac magisterskich, dyplomowych, licencjackich, maturalnych, wypracowań i innych prac tego typu oraz usług związanych z tworzeniem takich prac,
i.             oferty kupna, nieodpłatnego przyjęcia, sprzedaży i wymiany przedmiotów (nie dotyczy usług hurtowego skupu jednego typu przedmiotów),
j.             jakiekolwiek konkursy i akcje promocyjne, w szczególności te wymagające od uczestników poniesienia określonych kosztów,
k.            propozycje wykonywania czynności zabronionych przez prawo.
3.            Zabronione jest zamieszczanie Propozycji Wykonania zawierających:
a.            treści niezwiązane bezpośrednio ze Zleceniem, w którym zostały umieszczone,
b.            treści stanowiące czyny nieuczciwej konkurencji,

Reklama
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.